بنده بعنوان عنصری خنثی! پیروزی ترامپ رو تبریک میگم ... 70 درصد لذت مال آمریکاس ( اهل دلا میدونن چی میگم (Y) )