من یدفعه لست سین ریسنتلی کردم ، پلیس FBI بهم پیام داد نکشیمووون زبل خاااان :|