من هیچ تصوری از آینده ندارم ، سعی میکنم هیچ وقت هم بهش فکر نکنم ... فقط تنها چیزی که ازش میدونم اینه که تا وقتی پول نباشه آینده و حال یه جوره