عنکبوت خارجیا یکی رو نیش میزنه مرد عنکبوتی درست میکنه؛مال ما گوشه دستشویی نشسته، داره دم و دستگاه منو دید میزنه