میگن اگر شما باهوشترین فرد جمع هستید، در جمع اشتباهی هستید

پ.ن: هیچ وقت تجربه نشد :))