‏اگه یکی بهت گفت خایه مال ، بگو خودتی و هفت جد و آبائت
اگه شد دوتا ، یکم تعمق کن ...
اگه شد سه تا ، یه فکری به حال خودت بکن ؛ چون هستی حتما