وقتی یکی به گا رفت نگین "دیدی گفتم؟" ... خواهشا ...