عزاداری هاتون قبول درگاه حق

اگه نذری میدید ، مامورای شهرداری و مترو و ... یادتون نره

شاید روشون نشه بیان بگیرن