هیچوقت لاغری یا چاق بودن کسی رو به روش نیارین
هیچ وقت ...
تاکید میکنم هیچوقت ...
تکرار میکنم هیچوقت به روش نیارید