از کل تکنولوژی و پیشرفت ژاپن فقط طبل یاماهاش به ما رسید