دقت کردین تا محرم میشه ، اطلاعات آماری مردم درمورد تعداد فقرا و نیازمندای کشور و چطور میشه با پول نذری بهشون کمک کرد ، بیشتر میشه ؟!

قیمه نذریتو بخور باو