ناموسن اون شیرکاکائویی که تو ایستگاه صلواتیا میدن ده برابر بیشتر از حوزه ها مردم رو به اسلام دعوت میکنه :/